Karatekin Hemşireliği..


BAŞ HEMŞİRE KONUŞMASI

Değerli Ziyaretçiler;

Özel Karatekin Hastanesi hemşirelik Hizmetlerine Hoşgeldiniz..

Hemşirelik mesleğinin başlangıcı insan sevgisi ve yardıma muhtaç insana yardım etme duygusu ile başlayan gönüllü çalışmalara dayanmaktadır. Tıp biliminin gelişimine paralel hemşirelik mesleği de gelişim göstermiştir.

Hemşirelik nedir? sorusunu düşündüğümüzde insanı tanıyan ve anlayan, sağlık gereksinimlerini belirleyen, bakım olgusunu bakımın yönetimini ölçme ve değerlendirmesini hemşirelik bilim ve sanat ışığında uygulayan sağlık personeli olarak tanımlanabilir.

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi hemşireleri, meslek bilinci ve sorumlulukları ile sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmek üzere çalışmalarını yürütür. Bütüncül sağlık bakımı hastaların hastanemizi ilk ziyaretinden taburculuğuna kadar sürer. Sağlık bakım ekibimiz bakımı koordine eder ve diğer disiplinlerle birlikte işbirliği içerisinde sağlık hizmetini sunarak ekip çalışması ile hizmetin zamanında ve eksiksiz verilmesini sağlarlar.

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi hemşirelik hizmetleri olarak; sağlık bakım hizmetini sürdürürken hasta/ailesi ve çalışan haklarına saygılı güvenilir hasta güvenliği bilincine sahip güler yüzlü ekibimizle birlikte hizmetin devamlılığını sağlamaya özen gösterdik. Kurum içi ve kurum dışı eğitimler ile kişiye özel eğitim ve gelişim olanakları sağlamaya ve branşlaşmaya önem verdik. Bilginin bir güç olduğunu benimseterek alanında uzmanlaşmayı destekledik.Hemşirelerimizin kaliteli bir oryantasyon ve hizmet içi eğitim süreci yaşamalarına olanak tanıyarak kendine güvenli, bilgili ve tecrübeli katılımcı araştırmacı hasta haklarına saygılı bir çalışan modeli oluşturmak istedik. Çalışan güvenliğine önem vererek çalışanlarımızın hastane çatısı altında güvende olmalarını sağladık. Hemşirelerimizin otonomi sahibi olmalarını destekledik. Mesleki ve etik ilkeler doğrultusunda hasta haklarının savunucusu olarak çağdaş hemşirelik bakımını sürdürmeyi, hedefledik.

Tüm bu çalışmalar esnasında hastanemizin kuruluşundan beri ekip yaklaşımı ile mutlu ve huzurlu bir ortam oluşturan yöneticilerimiz ve görevlerinin her alanında sürekli yüksek motivasyon ile çalışan çalışma arkadaşlarımızın emeği yadsınamaz.

Başhemşire
Sevim Çelik

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ORGANİZASYON ŞEMASI

BAŞHEMŞİRE

   BAŞHEMŞİRE YRD.

      CERRAHİ SERVİSİ
         SERVİS SORUMLUSU
            SERVİS HEMŞİRESİ

      ÇOCUK SERVİSİ
         SERVİS SORUMLUSU
            SERVİS HEMŞİRESİ

      DAHİLİYE, NÖROLOJİ, GÖĞÜS, İNTANİYE, KARDİYOLOJI, FTR SERVİSİ
         SERVİS SORUMLUSU
            SERVİS HEMŞİRESİ
               EEG - EMG SAĞLIK PERSONELİ

      KADIN DOĞUM SERVİSİ
         SERVİS SORUMLUSU
            SERVİS HEMŞİRESİ

      GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
         SERVİS SORUMLUSU
            SERVİS HEMŞİRESİ

      YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
         SERVİS SORUMLUSU
            SERVİS HEMŞİRESİ

      ACİL SERVİS
         SERVİS SORUMLUSU
            SERVİS HEMŞİRESİ
               ENDOSKOPİ HEMŞİRESİ
                  ACİL SEKRETERİ
                     KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ HEMŞİRESİ
                        İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HEMŞİRESİ

      AMELİYATHANE
         AMELİYATHANE SORUMLUSU
            ANESTEZİ TEKNİSYENİ
               AMELİYATHANE HEMŞİRESİ
                  STERİLİZASYON PERSONELİ

      FTR ÜNİTESİ

         FİZYOTERAPİST
            FTR PERSONELİ

      ENF. KONTROL HEMŞİRESİ

      EĞİTİM HEMŞİRESİ
         STAJER

      DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ
         YATAN-AYAKTAN HASTALAR

      BEBEK DOSTU HASTANE HEMŞİRESİ

 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ PERSONEL DAĞILIMI

Hastanemiz hemşirelik hizmetlerine bağlı çalışan personel sayıları;

Hemşire: 25
Sağlık Memuru: 11
ATT: 36
Ebe: 2
Anestezi Teknikeri: 2
Sterilizasyon personeli: 1
Fizyoterapist: 2
Diyaliz teknisyeni: 1

 

HİZMET ALANLARIMIZ

Yatan Hasta Katı Hemşireliği : Hasta ve yakınlarını bir bütün olarak ele alır, hastanın her türlü fiziksel, sosyal ve psikolojik durumunu değerlendirir, bakımını planlar , uygular ve süreci değerlendirir. Hastaların kendi bakımlarına ilişkin kararlara katılabildiği, empatik yaklaşım ve problem çözme becerisi yüksek, güvenilir, bilgili, deneyimli, konusunda uzman, güleryüzlü, değişim ve yeniliklere açık, kendini geliştirebilen, eğitim ihtiyacını belirleyip eğitimini veren, gerekli ise evde bakım sürecini planlayan bir anlayışla hemşirelik hizmeti vermekten sorumludur.

Yoğun Bakım Hemşireliği: Modern yaşam destek birimleri kullanarak, kritik hasta bakımı konusunda bilgili ve deneyimli, acil durumlara karşı hakimiyet düzeyi yüksek, hastanın klinik seyrindeki değişiklikleri erken fark edip, hızlı karar verip müdahale edebilen, problem çözme becerisi yüksek, etkin iletişim becerilerini kullanarak, empatik yaklaşımla hemşirelik hizmeti vermekten sorumludur.

Ameliyathane Hemşireliği : Her gün yenilenen teknolojiye uyum sağlayarak, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre oluşturulan standartlar doğrultusunda, tüm ameliyat tekniklerini bilen ve 24 saat süreyle her türlü cerrahi girişimde görev alabilecek, bilgili, beceri düzeyi yüksek, etik kurallara bağlı ve ekip dayanışması ruhu içinde hemşirelik hizmeti vermekten sorumludur.

Acil Servis Hemşireliği : Triaj konusunda bilgili ve deneyimli, acil durumlarda hasta, hasta yakını ve birlikte çalıştığı ekibi yöneten, ani gelişen sağlık sorunları/travmalar konusunda acil ilk yardım hizmeti verme yeterliliğine sahip, hızlı, güvenilir, anlayışlı ve güler yüzlü, insan yaşamının ön planda tutulduğu bir anlayışla hemşirelik hizmeti vermekten sorumludur.

Merkezi Sterilizasyon Bölümü : Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre oluşturulan standartlar doğrultusunda cerrahi aletlerin ve malzemelerin dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği : Enfeksiyon kontrol amacıyla gözetim yapma, hastane enfeksiyonlarına ilişkin verileri toplama, kaydetme ve değerlendirme, enfeksiyon kontrol komitesinin üyesi olarak enfeksiyon kontrol politikalarının geliştirilmesine katılma ve önlemleri uygulamaya koyma, enfeksiyon kontrolü konusunda eğitim yapma, yeni yöntem ve ilkeleri anlatma ve uyulmasını sağlamaktan sorumludur.

Skopi Hemşireliği : Skopi Ünitesinde işleyişinin düzenlenmesi, girişim yapılacak olan hastaların üniteye kabulünden işlem sonrası evine / bölümüne gönderilmesine kadar olan tüm süreçlerde verilen hizmetlerin uygulanmasından sorumludur.

Diyabet Eğitim Hemşireliği : Diyabet tanısı olan, katta yatan ya da poliklinikten takip edilen bütün hastaların eğitimlerini planlamak, uygulamak, değerlendirmek, takip etmekten sorumludur. Ayrıca hastanın ve klinik hemşirelerinin gereksinim duyduğu konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eğitim Hemşireliği : Hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, hemşirelik mesleği ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili dünyadaki gelişmelerin takip edilmesi,

Yaşanan gelişim ve değişimleri sunulan hemşirelik hizmetine yansıtmak için hemşirelik hizmetlerinin talimat, prosedür ve standartlarının oluşturulması,

Çalışanlar da sürekli gelişim ve davranış değişikliği sağlamak amacıyla düzenli eğitim verilmesi ve verilen eğitimin değerlendirilmesi,

Hemşirelik eğitimi ve kalite ile ilgili güncel litaratür ve araştırmaları izlenmesi, kongre, seminerlerin takip edilmesi,

Hasta bakım kalitesini daha iyiye götürmek için klinik hemşireleri ile işbirliği yapılması, verilen bilgilerin doğru kullanım durumunun izlenmesi, aksama ve eksiklerin saptanması, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ile paylaşılması, iyileştirme faaliyetleri düzenlenmesi,

Hemşirelerin kuruma oryantasyonu için programların gerçekleştirilmesi için gerekli düzenleme ve işbirliğinin sağlanmasından sorumludur.

İş Yeri Hemşireliği : İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların saptanması, önceliklerin belirlenmesi ve yapılacak çalışmalarda işyeri hekimi ile işbirliği içinde olunması,

Çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplanarak kayıt edilmesi,

Çalışanların işe giriş/periyodik muayene zamanlarında kayıtların tutulması,

İşyerinde sağlık taramaları yaparak şüpheli vakaların hekimle paylaşılmasından sorumludur.

Pediatri Hemşireliği : Pediatri kliniğinde bulunan tüm hastaların bakımının, hemşirelik bakım standartları doğrultusunda tanılanması, planlanması, uygulanması, ve değerlendirilmesini sağlamaktan sorumludur .Bu amaçla eğitim ,araştırma ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

EEG Hemşireliği : Tanısal ve girişimsel EEG (elektroensefalografi) Testi uygulamalarının yapıldığı uyguladığı tanısal amaçlı tetkik protokollerini ve bu metotların uygulama esasları ile bilgisayara kaydını yapılmasını ve raporlanmasından sorumludur.

Bebek dostu hastane Hemşiresi: Hastanede yatan tüm gebelerin ve doğum yapmış annelere anne sütünün önemi ve yararları konusunda eğitilmesi,

Emzirme, süt sağma teknikleri, hasta bebeğin beslenmesi, meme bakımı ve bebek bakımı ile ilgili tüm gebe ve annelere ihtiyaçları olan eğitimlerin verilmesi,

Hastanede bulunan pediatri hemşireleri ve ebelerin anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi alması için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

Klinik hemşirelerine rehberlik ve danışmanlık yapılması,

Bebek dostu hastane özelliklerinin sağlanması ve sürdürülebilir olması konusunda gereken tüm faaliyetleri düzenlenmesi, denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

 

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi hemşireleri kanıta dayalı nitelikli uygulamalar ile yüksek düzeyde bakım veren kurum olma imajını sürekli ileriye götürmek ve bu felsefeyi yaymak amacında olan, liderlik özelliğini geliştirmiş, geleceği gören, eleştirel düşünebilen, iletişimde başarılı, konuşma ve anlatma yeteneği ile güleryüzlü, yönetim ve organizasyon becerilerine sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu durumu devam ettirmek amacı ile eğitim hastanemizde önemli bir yer tutmaktadır.

Amacımız;
Hastanemizde çalışan hemşire ve sağlık destek personellerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek hasta bakım kalitesini en üst düzeyde tutabilmektir.

Eğitim Hedeflerimiz;
Mesleki ve davranışsal boyutta kişisel gelişimleri sağlayarak bilgi ve becerileri geliştirmek,
İletişim ve işbirliği ortamı yaratmak,
Öğrenileni öğretme yetisi kazandırmak,
Güncel bilgilerin hasta bakımına yansımasını sağlamak,
Yönetimin stratejik kararlarına katkı sağlamak,
Karatekin Hastanesinin kalite odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamaktır.

Bu hedeflere ulaşmak için izlediğimiz süreçte eğitimler 5 grupta alınmaktadır.
Uyum eğitimleri
Hizmet içi eğitimler
Hizmet Kalite Standartları eğitimi
Hastane dışında katılınan eğitimler
Hasta eğitimleri

Uyum (Oryantasyon) Eğitimi
Göreve yeni başlayan her personelin uyum eğitimi, 2 aylık yasal deneme süresi içerisinde tamamlanır.
Genel uyum eğitimi ilk bir hafta içinde, bölüme özgü konuları içeren bölüm uyum eğitimi ise süre sonuna kadar tamamlanır.
Görev yeri değişen personele, eğitim modülünün sadece ikinci kısmı verilir.
Uyum eğitimi konuları ve bu kapsamdaki uygulamalar Eğitim Komitesi tarafından belirlenir ve değerlendirilir.

Hizmet içi eğitim
Eğitim ihtiyaç analizi sonucu belirlenen eğitim gereksinimleri doğrultusunda verilen eğitimler ve birime özel hazırlanmış eğitimlerden oluşur.

Hizmet Kalite standartları eğitimi
Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartları gereği her yıl ve işe girişte tüm personele verilmesi gereken konular bu gruptadır.

Dış Kaynaklı eğitimler
Hastanemiz tarafından finanse edilerek güncel bilgilerin takip edilmesi ve alanda uzmanlaşmak amacı ile ilgili alanda çalışan hemşirenin gönderildiği seminer/kurs/kongre ve sertifika programlarını içerir.

Hasta Eğitimleri
Hastanemize yatan hasta/hasta yakınlarının ve ayaktan tedavi gören hastalarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, düzenli ve etkili eğitimlerin planlanması ve bu uygulamaların sürekli geliştirilmesi için bir yöntem oluşturmak için verilen eğitimlerdir.

KURS-SERTİFİKA-KONGRE-SEMİNER

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifika Programı
Yara Bakım Kursu
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Kongresi
Cerrahi Alan Enfeksiyonları Kongresi
Erişkin Yoğun Bakım Sertifika Programı
Zoonotik Hastalıklar Semineri
Pediatri Kongresi
Bağımlılık Sempozyumu
Emar Kursu
Diyabet Kongresi
Ulusal Cerrahi Kongresi
Anestezi Teknisyenleri Mezunyet Sonrası Eğitim Sempozyumu
Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifika Programı
Fiziksel Değerlendirme Ve Hasta Tanılama Kursu
Yoğun Bakımlarda Enfeksiyon Kontrolü Kursu
Kemoterapi Hemşireliği Sertifika Programı
Neonatal Resüstasyon Programı

 

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi

Doktorunuza danışın..

Demo Image
Overly
Demo Image
Overly
Demo Image
Overly
Demo Image
Overly
Demo Image
Overly
Demo Image
Overly
Demo Image
Overly
Demo Image
Overly
Demo Image
Overly